Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Budowlany proces inwestycyjny w świetle nowelizacji Prawa budowlanego. Stan prawny na 19.09.2020

Informacje podstawowe

Termin: 1 grudnia 2021

Cena: 520 zł PROMOCJA!

Miasto: Warszawa

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Opis szkolenia

Inwestycje budowlane to ciąg wielu następujących po sobie czynności i działań, prowadzący do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. W procesie inwestycyjnym dochodzi do styku, a niekiedy i przenikania wielu norm i gałęzi prawa. Wszystko to sprawia, że każda inwestycja niezależnie od jej rozmiarów stanowi zawsze wyzwanie dla każdej osoby i instytucji zaangażowanej w ten proces.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych,  nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich tym deweloperskich., właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, oraz wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.irmir.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 • Po dokonaniu płatności przez Uczestnika, Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 • Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

PROMOCJA! 520 zł + Vat

–  520 zł-płatność do dnia 16.11.2021r.*

–  620 zł  -płatność od dnia 17.11.2021r.*

*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR – usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)”.

Termin szkolenia

1 grudnia 2021 r. od godz. 9³º

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl

Program szkolenia:

W trakcie szkolenia słuchacze poznają:

 • Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, które obowiązują od 19.09.2020
 • Kolejne fazy budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem regulacji w zakresie umów deweloperskich,
 • Jeden z najważniejszych etapów budowlanego procesu inwestycyjnego jakim jest duediligence,
 • Zasady dotyczące zawierania i konstrukcji umów o roboty budowlane.

 

Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, które obowiązują od 19.09.2020

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w projekcie o numerze UD507 prowadziło prace nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Pierwsza wersja projektu nowelizacji została zaprezentowana w dniu 8 kwietnia 2019 r a ostatnia po kosmetycznych zmianach 6 czerwca 2019. W dniu 25.10.2109 projekt nowelizacji został zaprezentowany a następnie przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Nowelizacja po odrzuceniu wielu krytycznych uwag ze strony środowiska została uchwalona w dniu 13 lutego 2020 r. tzw.  „Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Została ona podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r, w dniu 3 sierpnia 2020 na stronie Sejmu ISAP został opublikowany tekst jednolity. Nowelizacja weszła w życie 19 września 2020 r. i w pewnych zakresach przez okres 6 miesięcy będzie funkcjonowała równolegle ze „starym”. Słuchacze w ramach wykładu poznają najbardziej istotne zmiany a w tym:

 • Nowa definicja obszaru oddziaływania
 • Zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego
 • Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organy
 • Nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych
 • Przeniesienie, wygaśnięcie, nieważność pozwolenia na budowę – nowe zasady

Kolejne fazy budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem regulacji w zakresie umów deweloperskich,

 • Fazę przygotowawczą,
 • Fazę projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych,
 • Fazę realizacji,
 • Fazę przekazania do eksploatacji,
 • Akty prawne (Prawo budowlane, KPA Ustawa o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego, Kodeks Cywilny),
 • Projekt budowlany po ostatnich zmianach prawnych,
 • Umowę deweloperską – wybrane aspekty. Dobre praktyki i klauzule niedozwolone.

 

Duediligence – Faza przygotowawcza

Faza przygotowawcza procesu inwestycyjnego to przede wszystkim szczegółowe planowanie i rozpoznanie przez inwestora wszelkich możliwych zagrożeń dla projektu. Jest to czas na przygotowanie szczegółowych studiów wstępnych, w których szczególnie miejsce powinien znaleźć raport duediligence.Analiza dotycząca terenu inwestycji powinna zostać przeprowadzona w takich obszarach jak:

 • stan prawny nieruchomości
 • sytuacja planistyczna
 • ewentualna ochrona konserwatorska
 • dostępność mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna)
 • dostępność komunikacyjna
 • geotechnika
 • ochrona środowiska

Poświęcony czas na badania we wskazanych obszarach, zaowocuje późniejszą sprawną realizacją inwestycji budowlanych i pozwoli na wykrycie i uniknięcie większości zagrożeń dla projektu.

Zasady dotyczące zawierania i konstrukcji umów o roboty budowlane.

Umowa o roboty budowlane należy do tzw. umów nazwanych, uregulowanych odrębnie w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 63 ze zm.). Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają przepisy art. 647–658 przytoczonego aktu prawa. Przepisy w sposób szczególny dotyczą inwestycji budowlanych, które wymagają opracowania projektu
i uzyskania pozwolenia na budowę oraz mają zastosowanie w przypadku remontu budynków lub budowli wpisanych do rejestru zabytków.

Umowa o roboty budowlane jest zawierana pomiędzy dwoma stronami najczęściej inwestorem oraz wykonawcą lub też generalnym wykonawcą i podwykonawcą. Strony umowy zobowiązują się do wypełnienia względem siebie pewnych zobowiązań. Jedna strona zobowiązuje się do oddania określonego w umowie obiektu lub robót zrealizowanych zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Druga strona (inwestor lub generalny wykonawca) natomiast zobowiązuje się do dokonania wymaganych prawem czynności związanych z przygotowaniem robót, w tym przekazania terenu i projektu budowlanego oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Prowadzący

Dr inż. Rafał Dybicz 

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Rzeczoznawca budowlany Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Biegły sądowy, doświadczony kierownik projektów deweloperskich, uczestniczył w realizacji wielu projektów budowlanych min w budowie linii Metra Północ i obwodnicy M30 w Madrycie, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, PZITB autor artykułów w budowlanej prasie branżowej, właściciel firmy konsultingowo – inżynierskiej MKREngineering.

Miejsce szkolenia