Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Zapewnienie przez gminę lokali w ramach najmu socjalnego, lokali zamiennych, pomieszczeń tymczasowych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Na podstawie:

– ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwał rad gmin.


Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych,  nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich tym deweloperskich., właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, oraz wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Informacje podstawowe

Termin: 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) od godz. 9³º

Cena: 450,00 zł PROMOCJA!

Miasto: Warszawa

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.irmir.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
  • Po dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
  • Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
  • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

  • 450,00 zł -płatność do dnia 08.11.2021r.**
  • 550,00zł –płatność od 09.11.2021r*

*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR – usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)”.

Termin szkolenia

22 listopada 2021 r. (poniedziałek) od godz. 930 do 1530

w formule on-line na platformie werbinarowej Click Meeting. 

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl

Program szkolenia

I

1.Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z w//w ustawą. (m.in. zamieszkiwanie, wartość odtworzeniowa, korespondencja, najemcy z umowy i ustawy i inne).

2.Zasady wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych w oparciu o ww. przepisy          – omówienie podstawowych wymogów dla otrzymania lokalu : na czas nieoznaczony, najmu socjalnego lokalu, lokalu w związku ze stosunkiem pracy, lokalu będącego pracownią twórcy w dziedzinie kultury i sztuki  oraz dla otrzymania pomieszczenia tymczasowego,

– prawa i obowiązki stron stosunku najmu w tym: wydanie lokalu ( podpisanie umowy najmu bądź jej nie podpisanie – konsekwencje), ulepszenia dokonane w lokalu za zgodą bądź bez zgody wynajmującego, korespondencja i chwila jej złożenia , zakończenie najmu, inne.

– kaucja jako zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego: ew.  wpłata jako warunek zawarcia umowy najmu oraz sposób rozliczenia po zakończeniu najmu lokalu w zależności od okresu w jakim została wpłacona ( pod rządami Prawa lokalowego  lub wcześniej- w tym wkłady mieszkaniowe, ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych czy też na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów,….), Waloryzacja, ugoda, nie pobieranie kaucji. Roszczenia i ich przedawnienie.

– ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu i pomieszczenia tymczasowego.

3. Problematyka lokali zamiennych: m.in. – interpretacja definicji ustawowej, umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas koniecznej naprawy oraz na czas nieoznaczony w związku z koniecznością rozbiórki lub koniecznością remontu budynku – obowiązek gminy w tym zakresie-wymogi wynikające z art. 11 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 32 ustawy, lokal zamienny w związku z planowaną sprzedażą lokali i nadmetrażem.   

4. Opłaty zależne i niezależne – m.in. zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu, o których mowa w uchwale rady gminy w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz w uchwale o zasadach wynajmowania lokali, wypowiedzenie wysokości czynszu, weryfikacja dochodów i inne.  

5. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego i najemcę oraz rozwiązanie umowy najmu poprzez negocjacje lub orzeczenie sądu z przyczyn innych niż określone w art. 11 ust. 2. 

6. Odszkodowania:

– z tytułu bezumownego zamieszkiwania w lokalu lub pomieszczeniu tymczasowym,           

– odpowiedzialność odszkodowawcza gminy wobec właściciela za niedostarczenie lokalu socjalnego czy też pomieszczenia tymczasowego wobec osoby uprawnionej. Regres.

7. Oferta jako propozycja zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z osobą/osobami uprawnionymi na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu  – jej skuteczność jako powód wygaśnięcia  obowiązku dostarczenia takiego lokalu i płacenia odszkodowania na rzecz wierzyciela. Realizacja orzeczeń sądowych w stosunku do osób np. przebywających w więzieniu lub osób, które opróżniły lokal wierzyciela.

Wykonywanie orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r i po tej dacie.

II

Opróżnienie lokalu przez najemcę lub przez komornika sądowego – tryb postępowania.

Wniosek komornika w sprawie wskazania tymczasowego pomieszczenia- procedura.

Sprawa noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.  

  III 

Kodeks cywilny. 

– wstąpienie w najem po śmierci najemcy ( wymogi z art. 691 kodeksu cywilnego oraz z art. 31 ustawy o ochronie praw lokatorów,… –  roszczenia))

– uprawnienia małżonków w zakresie najmu umownego i najmu z mocy prawa – omówienie tej problematyki od rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 r. do chwili obecnej,

– przedawnienie roszczeń majątkowych,

– zbycie przedmiotu najmu  – prawa i obowiązki stron przy przekazywaniu mieszkań np. na rzecz gmin

IV 

Orzecznictwo sądowe w ww. sprawach 

Udzielanie odpowiedzi na pytania  w trakcie wykładu i po jego zakończeniu z możliwością pytań w zakresie roli gminy we wspólnocie mieszkaniowej  itp.

Przy omawianiu poszczególnych zagadnień będzie mowa o uchwałach rad gmin.

Prowadzący: 

Henryka Bujkowska- długoletni pracownik i legislator w zakresie w/w problematyki, prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa.

Miejsce szkolenia