Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Zarządzanie zasobem

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy na podstawie przepisów ustawy i uchwał Rady Gminy.

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 20 listopada 2023

Cena: 550 zł
PROMOCJA ! 450 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych, nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich tym deweloperskich.
Dedykowane jest do pracowników zajmujących się wynajmowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu gminy.
Szkolenie oparte na omówieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwał rad gmin.

 

 


Program ramowy

 

●  1. Omówienie podstawowych pojęć występujących w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

●  2. Zadania gminy.

●  3. Prawo osób zamieszkujących na terenie gminy w zakresie ubiegania się o lokal na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu.

●  4. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu.

●  5. Uchwały rad gmin w sprawie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń

●   tymczasowych.

●  6. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

●  7. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi.

●   8. Orzecznictwo sądowe.

●  

●  

●  1. Omówienie podstawowych pojęć występujących w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

●   a. zamieszkiwanie,

●   b. tytuł prawny do lokalu,

●   c. korespondencja – skuteczność,

●   d. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,

●   e. niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,

●   f. najemcy z umowy i najemcy z ustawy,

●   g. inne pojęcia.

●   2. Zadania gminy.

●   3. Prawo osób zamieszkujących na terenie gminy w zakresie ubiegania się o lokal na

●   czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu.

●   a. kwestia dochodów gospodarstwa domowego,

●   b. sprawy dotyczące niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

●   c. omówienie kwestii braku tytułu prawnego do lokalu.

●  4. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu.

●   a. umowa najmu na czas nieoznaczony,

●   b. umowa najmu socjalnego lokalu,

●   c. umowa najmu pomieszczenia tymczasowego,

●   d. umowy najmu dot. lokali zamiennych,

●   e. umowy najmu w związku z zamianą lokali,

●   f. oferta jako propozycja zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu ( jej skuteczność , sytuacja prawna osób zamieszkałych w innym lokalu niż lokal właściciela

●   w oczekiwaniu na ofertę itp.),

●   g. prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów w związku z oddaniem w najem lokalu,

●   h. kaucje,

●   i. czynsze i opłaty niezależne od właściciela w tym: obniżki czynszu, weryfikacja dochodów , wywiad środowiskowy itp.,

●   j. pozbawienie tytułu prawnego do lokalu przez wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy,

●   k. odszkodowania od byłych lokatorów z tytułu bezumownego zamieszkiwania przed i po orzeczeniu sądu orzekającego eksmisję z lokalu,

●   l. odszkodowania płacone przez gminę na rzecz wierzycieli.

●  5. Uchwały rad gmin w sprawie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych.

●   Przy omawianiu poszczególnych zagadnień będzie zwrócona uwaga na

●   wprowadzone nowelizacje do ustawy o ochronie praw lokatorów,…

●   dokonane :

●   - ustawą z dnia 13 czerwca 2019r.o zmianie ustawy o Krajowym

●   Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw,

●   - ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw

●   wspierających rozwój mieszkalnictwa,

●   - oraz ustawą z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o niektórych

●   formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych

●   innych ustaw,

●   - ustawą z dnia 24 marca 2022r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, …….. ,

●   - ustawą z 7 lipca 2022r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania

●  programów mieszkaniowych.

●   6. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

●   a. prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu

●   (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców),

●   b. wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy,

●   c. prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków ( w tym: szczegółowe omówienie

●   tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali,

●   wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej

●   z dn. 27 X 1933 r. – Kodeks zobowiązań do obecnej chwili – prawa nabyte),

●   d. odpowiedzialność za zapłatę czynszu,

●   e. przedawnienie roszczeń majątkowych,

●   f. inne sprawy , które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające

●   odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

●   7. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz

●   przepisami wykonawczymi w tym :

●   a. sprawa pomieszczeń tymczasowych:

●   c. tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in.

●   sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot.

●   orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak

●   wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie

●   praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,

●   d. problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia

●   lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa,

●   e. prawo do schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

●  8. Orzecznictwo sądowe.

●  

 

 Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 20 listopada 2023 o godzinie 9.30

 

 


 

 


Koszt

 

Cena: 550 zł
PROMOCJA ! 450 zł
Promocja trwa do dnia 6 listopada, 2023 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia