Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Szczegółowy program “Budowlany proces inwestycyjny w świetle nowelizacji Prawa budowlanego”

Szczegółowy program “Budowlany proces inwestycyjny w świetle nowelizacji Prawa budowlanego”

W trakcie szkolenia słuchacze poznają:

  • Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, które obowiązują od 19.09.2020
  • Kolejne fazy budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem regulacji w zakresie umów deweloperskich,
  • Jeden z najważniejszych etapów budowlanego procesu inwestycyjnego jakim jest duediligence,
  • Zasady dotyczące zawierania i konstrukcji umów o roboty budowlane.
  • Przejęcie nieruchomości od dewelopera – dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.
  • Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, które obowiązują od 19.09.2020

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w projekcie o numerze UD507 prowadziło prace nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Pierwsza wersja projektu nowelizacji została zaprezentowana w dniu 8 kwietnia 2019 r a ostatnia po kosmetycznych zmianach 6 czerwca 2019. W dniu 25.10.2109 projekt nowelizacji został zaprezentowany a następnie przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Nowelizacja po odrzuceniu wielu krytycznych uwag ze strony środowiska została uchwalona w dniu 13 lutego 2020 r. tzw. „Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Została ona podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r, w dniu 3 sierpnia 2020 na stronie Sejmu ISAP został opublikowany tekst jednolity. Nowelizacja weszła w życie 19 września 2020 r. i w pewnych zakresach przez okres 6 miesięcy będzie funkcjonowała równolegle ze „starym”. Słuchacze w ramach wykładu poznają najbardziej istotne zmiany a w tym:

• Nowa definicja obszaru oddziaływania
• Zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego
• Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organy
• Nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych
• Przeniesienie, wygaśnięcie, nieważność pozwolenia na budowę – nowe zasady

Kolejne fazy budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem regulacji w zakresie umów deweloperskich:

Fazę przygotowawczą,
• Fazę projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych,
• Fazę realizacji,
• Fazę przekazania do eksploatacji,
• Akty prawne (Prawo budowlane, KPA Ustawa o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego, Kodeks Cywilny),
• Projekt budowlany po ostatnich zmianach prawnych,
• Umowę deweloperską – wybrane aspekty. Dobre praktyki i klauzule niedozwolone.

Duediligence – Faza przygotowawcza
Faza przygotowawcza procesu inwestycyjnego to przede wszystkim szczegółowe planowanie i rozpoznanie przez inwestora wszelkich możliwych zagrożeń dla projektu. Jest to czas na przygotowanie szczegółowych studiów wstępnych, w których szczególnie miejsce powinien znaleźć raport duediligence.Analiza dotycząca terenu inwestycji powinna zostać przeprowadzona w takich obszarach jak:

• stan prawny nieruchomości
• sytuacja planistyczna

• ewentualna ochrona konserwatorska
• dostępność mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna)
• dostępność komunikacyjna
• geotechnika
• ochrona środowiska

Poświęcony czas na badania we wskazanych obszarach, zaowocuje późniejszą sprawną realizacją inwestycji budowlanych i pozwoli na wykrycie i uniknięcie większości zagrożeń dla projektu.
Zasady dotyczące zawierania i konstrukcji umów o roboty budowlane.
Umowa o roboty budowlane należy do tzw. umów nazwanych, uregulowanych odrębnie w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 63 ze zm.). Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają przepisy art. 647–658 przytoczonego aktu prawa. Przepisy w sposób szczególny dotyczą inwestycji budowlanych, które wymagają opracowania projektu
i uzyskania pozwolenia na budowę oraz mają zastosowanie w przypadku remontu budynków lub budowli wpisanych do rejestru zabytków.
Umowa o roboty budowlane jest zawierana pomiędzy dwoma stronami najczęściej inwestorem oraz wykonawcą lub też generalnym wykonawcą i podwykonawcą. Strony umowy zobowiązują się do wypełnienia względem siebie pewnych zobowiązań. Jedna strona zobowiązuje się do oddania określonego w umowie obiektu lub robót zrealizowanych zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Druga strona (inwestor lub generalny wykonawca) natomiast zobowiązuje się do dokonania wymaganych prawem czynności związanych z przygotowaniem robót, w tym przekazania terenu i projektu budowlanego oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Przejęcie nieruchomości od dewelopera – dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

• Zasady dotyczące przejęcia robót i ich znaczenie z punktu widzenia biegu gwarancji,
• Procedury odbiorowe,
• Przepisów regulujących kwestię dokumentów, jakie powinny zostać przekazane nabywcy lokalu i zarządcy nieruchomości.