Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Proces inwestycyjny -deweloper

Budowlany proces inwestycyjny w świetle nowelizacji Prawa budowlanego oraz przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 17 listopada 2023

Cena: 620 zł
PROMOCJA ! 520 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych, nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich tym deweloperskich, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, oraz wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.
Inwestycje budowlane to ciąg wielu następujących po sobie czynności i działań, prowadzący do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. W procesie inwestycyjnym dochodzi do styku, a niekiedy i przenikania wielu norm i gałęzi prawa. Wszystko to sprawia, że każda inwestycja niezależnie od jej rozmiarów stanowi zawsze wyzwanie dla każdej osoby i instytucji zaangażowanej w ten proces.
Zobacz zapowiedź szkolenia!
Proces inwestycyjny w przedsięwzięciu budowlanym. Co musi wiedzieć inwestor? Część II Realizacja inwestycji.
Proces inwestycyjny w przedsięwzięciu budowlanym. Co musi wiedzieć inwestor? Część I Projektowanie.

 

 


Program ramowy

 

●  W trakcie szkolenia słuchacze poznają:

●   Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, które obowiązują od 19.09.2020

●   Kolejne fazy budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem regulacji w zakresie umów deweloperskich,

●   Jeden z najważniejszych etapów budowlanego procesu inwestycyjnego jakim jest duediligence,

●   Zasady dotyczące zawierania i konstrukcji umów o roboty budowlane.

●   Przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

●  Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, które obowiązują od 19.09.2020

●  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w projekcie o numerze UD507 prowadziło prace nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Pierwsza wersja projektu nowelizacji została zaprezentowana w dniu 8 kwietnia 2019 r a ostatnia po kosmetycznych zmianach 6 czerwca 2019. W dniu 25.10.2109 projekt nowelizacji został zaprezentowany a następnie przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Nowelizacja po odrzuceniu wielu krytycznych uwag ze strony środowiska została uchwalona w dniu 13 lutego 2020 r. tzw. „Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Została ona podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r, w dniu 3 sierpnia 2020 na stronie Sejmu ISAP został opublikowany tekst jednolity. Nowelizacja weszła w życie 19 września 2020 r. i w pewnych zakresach przez okres 6 miesięcy będzie funkcjonowała równolegle ze „starym”. Słuchacze w ramach wykładu poznają najbardziej istotne zmiany a w tym:

●  Nowa definicja obszaru oddziaływania

●  Zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego

●  Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organy Nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych

●   Przeniesienie, wygaśnięcie, nieważność pozwolenia na budowę – nowe zasady

●  Kolejne fazy budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem regulacji w zakresie umów deweloperskich,

●   Fazę przygotowawczą,

●   Fazę projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych,

●   Fazę realizacji,

●   Fazę przekazania do eksploatacji,

●   Akty prawne (Prawo budowlane, KPA Ustawa o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego, Kodeks Cywilny),

●   Projekt budowlany po ostatnich zmianach prawnych,

●   Umowę deweloperską - wybrane aspekty. Dobre praktyki i klauzule niedozwolone.

●  Duediligence - Faza przygotowawcza

●  Faza przygotowawcza procesu inwestycyjnego to przede wszystkim szczegółowe planowanie i rozpoznanie przez inwestora wszelkich możliwych zagrożeń dla projektu. Jest to czas na przygotowanie szczegółowych studiów wstępnych, w których szczególnie miejsce powinien znaleźć raport duediligence.Analiza dotycząca terenu inwestycji powinna zostać przeprowadzona w takich obszarach jak:

●   stan prawny nieruchomości

●   sytuacja planistyczna

●   ewentualna ochrona konserwatorska

●   dostępność mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna)

●   dostępność komunikacyjna

●   geotechnika

●   ochrona środowiska

●  Poświęcony czas na badania we wskazanych obszarach, zaowocuje późniejszą sprawną realizacją inwestycji budowlanych i pozwoli na wykrycie i uniknięcie większości zagrożeń dla projektu.

●  Zasady dotyczące zawierania i konstrukcji umów o roboty budowlane.

●  Umowa o roboty budowlane należy do tzw. umów nazwanych, uregulowanych odrębnie w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 63 ze zm.). Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają przepisy art. 647–658 przytoczonego aktu prawa. Przepisy w sposób szczególny dotyczą inwestycji budowlanych, które wymagają opracowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę oraz mają zastosowanie w przypadku remontu budynków lub budowli wpisanych do rejestru zabytków.

●  Umowa o roboty budowlane jest zawierana pomiędzy dwoma stronami najczęściej inwestorem oraz wykonawcą lub też generalnym wykonawcą i podwykonawcą. Strony umowy zobowiązują się do wypełnienia względem siebie pewnych zobowiązań. Jedna strona zobowiązuje się do oddania określonego w umowie obiektu lub robót zrealizowanych zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Druga strona (inwestor lub generalny wykonawca) natomiast zobowiązuje się do dokonania wymaganych prawem czynności związanych z przygotowaniem robót, w tym przekazania terenu i projektu budowlanego oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.

●  Przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

●  Zasady dotyczące przejęcia robót i ich znaczenie z punktu widzenia biegu gwarancji,

●  Procedury odbiorowe,

●  Przepisów regulujących kwestię dokumentów, jakie powinny zostać przekazane nabywcy lokalu i zarządcy nieruchomości.

●  

●  Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 17 listopada 2023 o godzinie 9.30

 

 


 

 


Koszt

 

Cena: 620 zł
PROMOCJA ! 520 zł
Promocja trwa do dnia 3 listopada, 2023 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia