Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

URBACT III – wsparcie dla miast

URBACT III – wsparcie dla miast

Czy wiesz że… 

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich, w którym kluczową rolę  pełni miasto w kontekście przemian społecznych. Program służy  wypracowaniu innowacyjnych, praktycznych i zarazem zrównoważonych metod łączących wymiar społeczny, środowiskowy i ekonomiczny przy współpracy z ekspertami polityki miejskiej w Europie.

URBBACT III 2014-2020 jest rozwinięciem URBBACT I (2002-2006) i URBBACT II (2007-2013). W pierwszych edycjach zrzeszał 181 miast, 29 państw i 5 000 uczestników, w tym także 23 miasta z Polski. Program realizuje pięć celów tematycznych polityki spójności 2014-2020:

 

  • wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji;
  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
  • promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników;
  • promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

 

URBBACT III ma wspierać europejskie miasta poprzez wymianę doświadczeń w zakresie zintegrowanych strategii miejskich i działań dla zrównoważonego rozwoju, zapewnienia dostępu do wiedzy i dzielenia się dobrymi praktykami na poziomie miejskim, krajowym, regionalnym i UE. Uczestnictwo w Programie polega na tworzeniu konsorcjów projektowych (sieciowanie miast)  w zakresie m.in.: rewitalizacji miast, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, integracji społecznej, walki z ubóstwem, zatrudniania pracowników, badań, rozwoju technologicznego i innowacji. W sieci URBACT powstają Lokalne Grupy Wsparcia z udziałem interesariuszy, które wypracowują Lokalny Plan Działania dla partnerów.  URBBACT III zakłada stworzenie 23 nowych Sieci Planowania Działań z udziałem 10 partnerów z krajów europejskich. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a budżet wynosi  74,3 mln euro. Ze strony Polskiej Program nadzoruje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,  koordynatorem jest Krajowy Punkt URBACT , który funkcjonuje w ramach Związku Miast Polskich we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.

 

 

Na podstawie:

http://urbnews.pl/nabor-konkursowy-dla-miast-do-programu-urbact-iii/

Photo by Twixes on Unsplash