Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

I -TREE ECO – ŹRÓDŁEM INFORMACJI W BADANIACH ZIELENI W MIEŚCIE

I -TREE ECO – ŹRÓDŁEM INFORMACJI W BADANIACH ZIELENI W MIEŚCIE

 

Drzewa jako najważniejszy element zielonej infrastruktury miasta dostarczają szeregu korzyści nazywanych usługami ekosystemowymi, które mają istotny wpływ na środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i zdrowotne warunki życia w mieście. W Stanach Zjednoczonych, USDA Forest Service  (Służba Leśna Stanów Zjednoczonych) opracowała I-Tree Eco – program szacowania wielkości oraz wyceny monetarnej korzyści dostarczanych przez drzewa istniejące w mieście. Uzyskiwane dane mogą stanowić ważne źródło informacji dla planowania przestrzennego i zarządzania zielenią w mieście. Model I-Tree Eco jest narzędziem oprogramowania, przeznaczonym do przeprowadzania badań zieleni w mieście na podstawie inwentaryzacji terenu, danych meteorologicznych i zanieczyszczenia powietrza. Model ten wykorzystany był dotychczas w 800 miastach świata w celu analizy i oceny struktur roślinnych. W warunkach polskich KIPPIM (d. IGPIM), po raz pierwszy przetestował go na przykładzie Parku Praskiego w Warszawie, przeprowadzając badania dotyczące usług ekosystemowych drzew i krzewów oraz struktury roślinnej parku. Celem podjętych badań było rozpoznanie wartości strukturalnej zasobów roślinnych oraz uzyskiwanych korzyści ekosystemowych świadczonych przez roślinność występującą w parku.

 

W badaniach przeprowadzanych za pomocą modelu I-Tree Eco wyróżnia się cztery etapy pozyskiwania i przetwarzania informacji:

  • Etap pierwszy – podstawowy to rozpoznanie struktury zadrzewień.
  • Etap drugi – ocena usług
  • Etap trzeci – wycena monetarna korzyści w wymiarze rocznym.
  • Etap czwarty – podsumowanie korzyści uzyskiwanych dzięki drzewom.

 

Gwarancją prawidłowego wykorzystania modelu I-Tree Eco jest precyzyjne określenie celu badań i oczekiwanego wyniku. Model ten daje bowiem szerokie spektrum możliwości wyboru pola analiz, od pojedynczego drzewa lub grupy drzew, aż do obszaru całego miasta. Umożliwia także określenie zależności między rodzajem usług, a sposobem użytkowania przestrzeni miejskiej. Dzięki możliwości określenia obszernej charakterystyki struktur roślinnych i wyceny ich wartości, model I-Tree Eco stanowi źródło informacji dla planowania przestrzennego. Program można zastosować w celu odtworzenia wartości środowiska utraconych w wyniku zmian zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Wyniki badań opracowanych metodą I-Tree Eco stanowią cenne źródło informacji dla gminnych dokumentów planistycznych, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie:

Magdalena Jędraszko-Macukow, Marek Sitarski, Barbara Szczepanowska, Paweł Sudra, Nina Carewicz „Usługi ekosystemowe drzew i krzewów w Parku Praskim określone za pomocą modelu I-TREE ECO”, 

Człowiek i Środowisko 41 (2) 2018

 

Marek Sitarski, Barbara Szczepanowska, Nina Carewicz, Paweł Sudra, Magdalena Jędraszko-Macukow „ I-TREE ECO – nowe źródło informacji dla planowania zieleni w mieście”, 

Człowiek i Środowisko 40 (3-4) 2016

 

Marek Sitarski, Magdalena Jędraszko-Macukow, Paweł Sudra, Nina Carewicz ,,Struktura roślinna Parku Praskiego określona za pomocą modelu I-TREE ECO”

Człowiek i Środowisko 41 (3) 2018