Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Parki Narodowe – rozszerzenie ochrony

Parki Narodowe – rozszerzenie ochrony

Czy wiesz że… 

Sześć parków narodowych otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcie w postaci dotacji na interwencyjny wykup gruntów prywatnych położonych w granicach parków. Dzięki dofinansowaniu pozyskane zostaną tereny cenne przyrodniczo, a parki rozszerzą ochronę unikatowych ekosystemów roślinnych. Dotacje otrzymają: Biebrzański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy. Dofinansowanie jest możliwe dzięki realizacji programu priorytetowego NFOŚiGW „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” , Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Wykupy gruntów nie mają cech wywłaszczania i będą się odbywać wg cen rynkowych.
Dzięki dofinansowaniu Biebrzański Park Narodowy wykupi tereny „Ostoi Biebrzańskiej” i „Doliny Biebrzy” leżące na obszarach Natura 2000 w celu ochrony gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Kampinoski Park Narodowy wykupi część obszaru Natura 2000, co umożliwi podjęcie czynnej ochrony gatunków zapisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Narwiański Park Narodowy pozyska grunty o unikatowych walorach przyrodniczych na terenie obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Narwiańskie Bagna” i ptaków „Bagienna Dolina Narwi”. Połączenie tych terenów z parkiem ma znaczenie dla ochrony i ograniczenia antropopresji. Wielkopolski Park Narodowy wykupi działki prywatne, które stanowią integralną część lokalnego korytarza ekologicznego. Zmiana sposobu dotychczasowego użytkowania gruntu znacząco wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności. W Gorczańskim Parku Narodowym dofinansowany zostanie wykup terenów siedlisk i gatunków ważnych dla ochrony ekosystemów nieleśnych, co zapobiegnie ich degradacji i postępującej sukcesji. Wigierski Park Narodowy przeznaczy dotację na ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych wykupionych terenów. Uniemożliwi tym samym zabudowę gruntu i zapewni ochronę strefy brzegowej rzeki Czarna Hańcza.

Na podstawie:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1356,szesc-parkow-narodowych-rozszerzy-ochrone-przyrody-na-dodatkowe-obszary-dzieki-dofinansowaniu-z-nfosigw.html