Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Szczegółowy program kursu Administrator Nieruchomości

Szczegółowy program kursu Administrator Nieruchomości

BLOK I/A– Aktualne przepisy prawne administrowania i zarządzania nieruchomościami – cz.1

1. Podstawowe akty prawne związane z rynkiem nieruchomości

1.1. Ustawa o własności lokali

1.2. Ustawa o ochronie praw lokatorów

1.3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

2. Sytuacja prawna osób wykonujących czynności administratora w nieruchomości po zmianie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (deregulacja)

2.1. Umowa o zarządzanie w trybie art. 18 Ustawy o własności lokali

2.2. Umowa o administrowanie

3. Seminarium i zajęcia praktyczne

3.1. Pytania i komentarze

3.2. Przygotowanie materiałów na zebranie roczne wspólnoty mieszkaniowej

– wyliczanie zaliczek w nieruchomości z lokalami wyodrębnionymi

– opracowanie treści uchwał podejmowanych obligatoryjnie przez wspólnotę

– obsługa zebrania rocznego 

4. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych i predyspozycji osobowych administratora na jakość jego pracy

4.1. Zewnętrzne uwarunkowania i ich wpływ na jakość pracy administratora

4.2. Wpływ organizacji firmy zarządzającej nieruchomościami i dbałość o warunki pracy na efektywność działań administratora

4.3. Cechy osobowe, predyspozycje i umiejętności administratora – dobór pracowników do tej funkcji

4.4. Współpraca administratora: z mieszkańcami i użytkownikami lokali; komórkami organizacyjnymi firmy zarządzającej nieruchomością; zewnętrznymi podmiotami obsługującymi nieruchomość

BLOK I/B – Aktualne przepisy prawne administrowania i zarządzania nieruchomościami – cz.2

1. Podstawowe zasady wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych

2. Omówienie przepisów dotyczących nieruchomości wynikających z Kodeksu cywilnego

2.1. Własność

2.2. Współwłasność

2.3. Najem, dzierżawa

3. Rodzaje i typy nieruchomości oraz ich podział

3.1. Komunalne

3.2. Będące współwłasnością

3.3. Mieszkalne, komercyjne, publiczne

4. Sposoby zdobywania wiedzy o nieruchomości – wykład z elementami zajęć praktycznych

4.1. Księgi wieczyste

4.2. Praktyczny pokaz korzystania z przeglądarki KW: http://ekw.ms.gov.pl

4.3. Wypisy

4.4. Rejestry budynków i lokali

4.5. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu (zasób geodezyjny)

4.6. Plany zagospodarowana przestrzennego i inne

BLOK II/A – Techniczna obsługa nieruchomości – cz. 1

1. Omówienie przepisów ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych

1.1. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.2. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

1.3. Prawo budowlane – rozdz. VI – Utrzymanie obiektów budowlanych

– kontrole okresowe

– kontrole robocze

– obszar działania UDT

2. Zasady prowadzenia KOB

3. Dokumentacja techniczna nieruchomości

4. Zasady prawidłowego utrzymania i konserwacji nieruchomości lub lokalu

4.1. Zapobieganie awariom

4.2. Organizacja i współpraca służb utrzymania technicznego

4.3. Wskazywanie i wdrażanie oszczędności

5. Seminarium – planowanie robót konserwacyjnych i remontowych na podstawie:

5.1. Wyników kontroli okresowych

5.2. Wymuszonych zmianami w przepisach prawa

BLOK II/B – Techniczna obsługa nieruchomości – cz. 2

1. Składniki infrastruktury technicznej nieruchomości

1.1. Najważniejsze obiekty i urządzenia

1.2. Najważniejsze instalacje

1.3. Tzw. słabe miejsca budynku

2. Uzasadnione inwestowanie w nieruchomość

2.1. Potrzeby wynikające z oceny stanu technicznego

2.2. Potrzeby oczekiwane przez właścicieli

2.3. Uproszczone szacowanie niezbędnych nakładów

3. Wybór wykonawcy

3.1. Zapytania ofertowe

3.2. Oferty za pośrednictwem Internetu

3.3. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

3.4. Nadzór

3.5. Czynności odbioru i rozliczenia robót budowlanych

4. Procedura zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub pozwolenie na budowę (rozbiórkę)

5. Seminarium

5.1. Umowa o roboty budowlane

5.2. Umowa o roboty konserwacyjne

5.3. Wzory zlecenia wykonania robót

5.4. Protokoły konieczności oraz z lustracji lokali

BLOK III/A – Zagadnienia eksploatacji i administrowania – cz. 1

1. Zasady gospodarki ekonomiczno-finansowej w nieruchomości

1.1. Utrzymanie płynności finansowej

1.2. Koszty i przychody w zależności od typu nieruchomości (czynsze, zaliczki, opłaty eksploatacyjne, dodatki mieszkaniowe)

1.3. Windykacja należności (omówienie różnych sposobów; asystowanie przy eksmisji)

2. Planowanie ekonomiczno-finansowe – wykład z elementami zajęć praktycznych

2.1. Analiza wykonania budżetu

2.2. Planowanie budżetu nieruchomości (utrzymanie części wspólnej)

2.3. Wyliczanie zaliczek na media i eksploatację

3. Źródła finansowania nieruchomości i jej potencjał (energooszczędności)

4. Nowoczesne narzędzia w pracy administratora nieruchomości

5. Nietypowe czynności i specjalizacja w zawodzie

6. Seminarium: wskazanie potencjalnych pożytków dla nieruchomości

BLOK III/B – Zagadnienia eksploatacji i administrowania – cz. 2

1. Sprawozdawczość w pracy zarządcy i administratora nieruchomości

2. Wykonywanie uchwał i dyrektyw oraz realizacja celów właściciela w zależności od typu nieruchomości (zasób komunalny, wspólnota, spółdzielnia)

3. Przygotowywanie danych do zawierania umów na dostawę mediów

4. Prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami (ogłoszenia, zawiadomienia o zebraniach, protokoły z zebrań, projekty umów, plan gospodarczy, rozliczenia roczne, dane z odczytów urządzeń pomiarowych, inne)

5. Współpraca z urzędami, z władzami gmin, zarządami wspólnot lub spółdzielni

6. Seminarium: podstawa sporządzania regulaminów naliczania/rozliczania mediów, tj. zużycia wody zimnej i ciepłej, ciepła do ogrzewania, energii elektrycznej i ich analiza