Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Szczególowy program szkolenia Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Szczególowy program szkolenia Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

 1. Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych.

 2. Powstanie stosunku najmu:

– najem umowny,

– najem ustawowy.

Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy.

 1. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:

– wypowiedzenie ( w tym m.in. nadmetraż, miejscowość pobliska),

negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego,

powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

 1. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:

– skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny,

[read more=”Pełny program ” less=”Zwiń”]

– następne umowy, itp.

 1. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym:

– wskazanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu,

– możliwość zawarcia nowej umowy itp.

– nowa interpretacja art. 1046 par.4 Kpc.

 1. Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania:

– w sytuacji nie posiadania prawomocnego wyroku sądowego orzekającego opróżnienie lokalu,

– w sytuacji, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub lokalu na zasadach najmu socjalnego,

– w sytuacji uprawnień do pomieszczenia tymczasowego.

 1. Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego.

 2. Czynsze, m.in.:

– uchwały rady gmin w sprawie obniżek czynszu,

– wypowiedzenie wysokości czynszu w związku z jego podwyżką

– wartość odtworzeniowa lokalu ( wyliczenie),

– weryfikacja dochodów a podwyżka czynszu.

 1. Uchwały rad gmin w związku z wymienioną problematyką.

 2. Sprawy związane z: 

  – kaucją,
  – ulepszeniami,
  – lokale zamienne: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu nadmetrażu czy  planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji),
  – przedawnienie roszczeń.

 3. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.

  –  prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu – sytuacja prawna m.in. najemców,

  – wejście w najem po śmierci najemcy,

  – prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r i 1974r. oraz ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych)

  – odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat,

  – inne sprawy: np. korespondencj

 4. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:

  – tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,

  – problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego

 5. Możliwość omówienia najmu instytucjonalnego i najmu okazjonalnego

   

 6. Pytania i dyskusja[/read]