Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

NEWS

Szczegółowy program “Budowlany proces inwestycyjny w świetle nowelizacji Prawa budowlanego”

W trakcie szkolenia słuchacze poznają: Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, które obowiązują od 19.09.2020 Kolejne fazy budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem regulacji w zakresie umów deweloperskich, Jeden z najważniejszych etapów budowlanego procesu inwestycyjnego jakim jest duediligence, Zasady dotyczące zawierania i konstrukcji umów o roboty budowlane. Przejęcie nieruchomości od dewelopera – dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja…
Czytaj dalej

Szczegółowy program szkolenia “Jak prawidłowo prowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej”

 I   Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty      – ustawa o gospodarce nieruchomościami      – ustawa o własności lokali      – kodeks cywilny      – umowa o zarządzanie  II   Przygotowanie do zebrania      –  sprawozdanie zarządu lub zarządcy      – plan gospodarczy      – projekty uchwał      – porządek obrad      – …
Czytaj dalej

Szczególowy program szkolenia Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych. Powstanie stosunku najmu: – najem umowny, – najem ustawowy. Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu…
Czytaj dalej

Szczegółowy program kursu Administrator Nieruchomości

BLOK I/A– Aktualne przepisy prawne administrowania i zarządzania nieruchomościami – cz.1 1. Podstawowe akty prawne związane z rynkiem nieruchomości 1.1. Ustawa o własności lokali 1.2. Ustawa o ochronie praw lokatorów 1.3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 2. Sytuacja prawna osób wykonujących czynności administratora w nieruchomości po zmianie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (deregulacja) 2.1. Umowa o zarządzanie…
Czytaj dalej

Szczegółowy program kursu pośrednik w obrocie nieruchomościami

BLOK I – Uwarunkowania prawne wykonywania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 12.10.2019 r. (sobota) – godz. 9.00-17.00 1.1. Regulacje prawne zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami 1.1.1. Definicje ustawowe 1.1.2. Standardy zawodowe i kodeks etyki 1.1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1.1.4. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami 1.1.5. Zasady udzielania licencji zawodowych przez organizacje zrzeszające pośredników w obrocie…
Czytaj dalej

Szczegółowy program kursu “Dyplomowany zarządca nieruchomości 200h”

I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa 1. Status prawny zarządcy nieruchomości 2. Zakres czynności zarządcy 3. Kształcenie teoretyczne i praktyczne 4. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych 5. Jakość zarządzania, pojęcie szczególnej staranności 6. Organizowanie się środowiska zarządców nieruchomości 7. Standardy zawodowe i kodeks etyki zawodowej zarządcy nieruchomości II. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości 1. Mienie jako kategoria…
Czytaj dalej

Proces projektowania, a nasadzenia drzew w mieście

Akcje nasadzeń drzew w mieście często odbywają się poza klasycznym procesem projektowania zieleni. Pominięcie tego procesu skutkuje błędami we właściwym wkomponowaniu drzew w przestrzeń miasta. Instytut Rozwoju Miast i Regionów  (d. IGPiM) przeprowadził badania dotyczące analizy projektowania i oceny nasadzeń w ramach wybranych akcji na warszawskiej Pradze Północ. Analiza obejmowała akcje „Milion drzew dla Warszawy”(ogólnomiejski…
Czytaj dalej

Stewardship mapping – nowe zarządzanie środowiskiem w mieście

Stewardship mapping (w skrócie stew-mapping) jest nową w Polsce metodą określania zaangażowanie społeczności miejskich w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Koncepcja stewardship łączy gospodarkę przestrzenią i zieleń miejską z działaniami organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz podmiotów niepublicznych czy biznesowych. Oparta jest na koncepcji urban environmental  i odnosi się do systemu społeczno-przyrodniczego miasta (Westphal L.M. i…
Czytaj dalej

Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast

Czy wiesz że…  „Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast” autorstwa dr Aliny Muzioł-Węcławowicz i Kamila Nowaka został opublikowany przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Publikacja, wieńcząca najbardziej kompleksowe do tej pory badania polityki mieszkaniowej gmin w Polsce, zwraca uwagę na szczególną potrzebę rozwoju mieszkalnictwa społecznego ze względu na jego wpływ na ograniczenie depopulacji i poprawę…
Czytaj dalej

„Rozwój lokalny” – program dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Czy wiesz że…  25 kwietnia br. w Warszawie zainaugurowano program „Rozwój lokalny” wdrażany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w partnerstwie z instytucjami z Państw-Darczyńców Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Nabór wniosków trwa do 22 lipca br., a niezbędne dokumenty znaleźć można…
Czytaj dalej

Akcje na rzecz zieleni w Warszawie

Czy wiesz że…  Tereny zieleni w Warszawie zajmują blisko 40% powierzchni miasta. Należy do nich 27 kompleksów lasów miejskich, 99 parków, a także liczne zieleńce. Pielęgnacja przyrody w stolicy jest jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju. Dlatego w 2018 roku Zarząd Zieleni m. st. Warszawy razem z mieszkańcami posadził prawie 440 tys. roślin ozdobnych i ponad…
Czytaj dalej

URBACT III – wsparcie dla miast

Czy wiesz że…  URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich, w którym kluczową rolę  pełni miasto w kontekście przemian społecznych. Program służy  wypracowaniu innowacyjnych, praktycznych i zarazem zrównoważonych metod łączących wymiar społeczny, środowiskowy i ekonomiczny przy współpracy z ekspertami polityki miejskiej w Europie. URBBACT III 2014-2020 jest rozwinięciem URBBACT I (2002-2006)…
Czytaj dalej

Drzewo-symbolem miasta

Czy wiesz że…  Kontakt z naturą obok dobrej komunikacji i dostępu do dóbr kultury jest wyznacznikiem wysokiego poziomu jakości życia w mieście. Wycinki drzew budzą sprzeciw lokalnych społeczności, co skłania włodarzy i deweloperów ku zielonym inwestycjom. W ten sposób powstaje przestrzeń dla partycypacji społecznej. W Krakowie i we Wrocławiu jako jednych z pierwszych miast, określono…
Czytaj dalej

Nowe studia – leśnictwo na terenach miejskich

Czy wiesz że…  Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otworzył pierwszy w Polsce kierunek studiów magisterskich – Leśnictwo na terenach zurbanizowanych. Obejmuje zarządzanie lasami miejskimi, a także drzewami w mieście i terenami zieleni miejskiej. W założeniach edukacyjnych szczególnie dużą wagę przywiązuje się do roli drzew na terenach zurbanizowanych jako najważniejszego elementu infrastruktury zielonej wpływającego na…
Czytaj dalej

Parki Narodowe – rozszerzenie ochrony

Czy wiesz że…  Sześć parków narodowych otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcie w postaci dotacji na interwencyjny wykup gruntów prywatnych położonych w granicach parków. Dzięki dofinansowaniu pozyskane zostaną tereny cenne przyrodniczo, a parki rozszerzą ochronę unikatowych ekosystemów roślinnych. Dotacje otrzymają: Biebrzański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wielkopolski Park…
Czytaj dalej

W poszukiwaniu zielonego miasta

Czy wiesz że…  “W poszukiwaniu zielonego miasta – jak kształtować politykę drzew” to temat konferencji, która stanowi początek prac nad warszawską Polityką Ochrony Drzew. Konferencja miała miejsce 17 maja br. w Warszawie, a organizatorem była Fundacja ‘alter eko’ – partner społeczny miasta stołecznego Warszawy. To pierwszy krok w kierunku kompleksowego podejścia do drzew w mieście,…
Czytaj dalej

Zdrowa planeta – zdrowi ludzie

Czy wiesz że…  W marcu ONZ opublikowała raport GEO (Global Environment Outlook 6), w którym pod hasłem “Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” (“Healthy planet,healthy people”) kładzie nacisk na globalne działania na rzecz stanu środowiska naturalnego na świecie. Raport powstał z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme,UNEP) i opublikowany podczas szczytu ONZ w…
Czytaj dalej

ZOOM na zieleń Warszawy

Czy wiesz że…  Mieszkańcy Woli, Targówka i Pragi Południe w Warszawie uczestniczyli w drugiej edycji projektu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy pn.„Zieleń i kropka lokalnie”, zakończonej w 2018 r. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb lokalnej społeczności oraz ankiety internetowej zebrano opinie mieszkańców dotyczące terenów zieleni w wymienionych dzielnicach. Akcja włączyła mieszkańców w działania na rzecz swojego…
Czytaj dalej

Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego

Czy wiesz że…  Rozpoczęły się prace Rady konsorcjum projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” (NEWURBPACT). W skład konsorcjum wchodzą: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Instytut Rozwoju Miast i Regionów (d. IGPiM) oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Projekt współfinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czas realizacji obejmuje termin…
Czytaj dalej

PLANY ADAPTACJI MIAST DO ZMIAN KLIMATU

Czy wiesz że…  Na początku stycznia br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu (44 MPA) Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Dyskutowano o roli samorządów i społeczeństwa w zarządzaniu  miastem w kontekście zmian klimatu oraz możliwościach przystosowania miast do zagrożeń klimatycznych. Prace nad projektem trwały…
Czytaj dalej

child theme wp